top of page

OGRANIZACJA / POLISH

ENA, Europejskie Stowarzyszenie Szkółkarskie, reprezentuje organizacje narodowe skupiające producentów materiału szkółkarskiego. Członkami ENA są szkółkarze zrzeszeni w krajowych lub regionalnych stowarzyszeniach branżowych. ENA jest zatem międzynarodową organizacją skupiającą przedstawicieli organizacji  i stowarzyszeń z poszczególnych krajów członkowskich w Europie.

Europejska organizacja zrzeszająca narodowe stowarzyszenia producentów materiału szkółkarskiego została powołana w celu nawiązywania i zacieśniania relacji ekonomicznych, społecznych i kulturalnych na poziomie międzynarodowym, wobec  świadomej odpowiedzialności za branżę szkółkarską i przy zaangażowaniu w pracę na rzecz zapewnienia roślin dla wszelkich celów i we wszystkich regionach.

 

Dwadzieścia pięć lat historii ENA pokazało, że dzięki międzynarodowej współpracy możliwe było uzyskanie wspólnych i znaczących korzyści. ENA promuje także współpracę w zakresie badań naukowych oraz na rzecz upowszechniania i promocji samych roślin.

 

Po 25 latach od powołania ENA obecnie skupia przedstawicieli 22 krajów. Tym samym ENA reprezentuje ponad 27 tys. szkółkarzy prowadzących uprawy na ponad 125 tys. ha, zatrudniających ponad 200 tys. pracowników. Co więcej, ponad 80% obrotu roślinami w obrębie Unii Europejskiej odbywa się w krajach członkowskich ENA.

Cele ENA 

Poprzez swoje organizacje członkowskie ENA reprezentuje na poziomie międzynarodowym wspólny interes producentów oraz handlowców materiału szkółkarskiego – drzew, krzewów, pnączy i bylin. ENA jest także platformą wymiany wiedzy między członkami.

Wymienione cele, obok innych, realizowane są poprzez regularnie organizowane spotkania, kontakty z przedstawicielami instytucji europejskich, władzami poszczególnych państw, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, a także poprzez zachęcanie do kształcenia i rozwoju, wdrażania wyników badań, promocji, udziału w targach.

Jednym z nadrzędnych celów działalności ENA jest obrona i aktywne reprezentowanie interesów szkółkarzy na poziomie międzynarodowych, głównie w instytucjach Unii Europejskiej.

 

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wraz z prężnym rozwojem rynku szkółkarskiego następowało znoszeniem wewnętrznych granic Unii Europejskiej, przedstawiciele branży szkółkarskiej z Niemiec i Holandii zauważyli potrzebę nawiązania bliższych relacji ekonomicznych, socjalnych i kulturowych w obrębie sektora, który reprezentują. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność stworzenia warunków dobrego funkcjonowania  i rozwoju branży szkółkarskiej. Na podstawie tych potrzeb postanowiono utworzyć europejską platformę dyskusyjną, której nadano nazwę European Nurserystock Association (ENA) – Europejskiego Stowarzyszenia Szkółkarskiego.

Do członków założycieli ENA – Holandii i Niemiec, wkrótce dołączyły stowarzyszenia reprezentujące sektor szkółkarski z Belgii, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Podczas spotkań posługiwano się trzema językami: angielskim, francuskim i niemieckim, a wypowiedzi były tłumaczone za pośrednictwem tłumaczy. Obecnie oficjalnym językiem używanym w komunikacji między członkami oraz podczas walnych zgromadzeń jest język angielski.

W 2013 roku ENA zaktualizowała swój statut i uzyskała statut organizacji non-profit (NPO)zarejestrowanej w Belgii.

Obecnie ENA skupia przedstawicieli organizacji szkółkarskich z 20 krajów: Belgii, Bułgarii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Serbii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Historia
Platforma wymiany wiedzy 

ENA lobbuje na rzecz branży szkółkarskiej w UE, ale działa także w interesie członków spoza Wspólnoty. W obszarze zainteresowania i działalności ENA leży wiele technicznych aspektów związanych z branżą szkółkarską, kontynuując jednocześnie monitorowanie regulacji prawnych obejmujących sektor.

Tematy podejmowane przez ENA w ciągu ostatnich lat obejmowały:

 • standardy europejskie w zakresie jakości materiału szkółkarskiego

 • nazewnictwo roślin

 • kody nomenklatury scalonej

 • dyrektywę w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

 • ochronę roślin

 • kwestie środowiskowe

 • VAT

 • dopłaty do produkcji rolnej

 • wycofywanie środków ochrony roślin

 • analizę rynku i handlu

 • edukację

 • nowelizację wspólnotowych zasad ochrony roślin

Struktura ENA

Oficjalną i najwyższą władzą ENA jest Walne Zgromadzenie Członków. Członkowie Walnego Zgromadzenia są nominowani przez krajowe organizacje związkowe, a długość trwania ich kadencji nie jest ograniczona. Walne Zgromadzenie Członków odbywa się co najmniej dwa razy w roku: pierwszy raz zwykle w okresie zimy podczas targów IPM w Essen, w Niemczech oraz, po raz drugi latem, w jednym z krajów członkowskich.

Prezydent ENA jest dyrektorem biura ENA i wraz z wiceprezydentem oraz skarbnikiem zarządzają organizacją. Do prowadzenia codziennych spraw wpływających do biura Walne Zgromadzenie Członków powołało sekretarza generalnego ENA.

Dla efektywnego funkcjonowania oraz szybkiego osiągania założonych celów ENA tworzy grupy robocze:

 • grupa robocza ds. legislacji, kierowana przez Henka Raaijmakersa

 • grupa robocza ds. promocji, kierowana przez Leona Smeta

 • grupa robocza ds. międzynarodowej listy nazw roślin, kierowana przez Leona Smeta we współpracy z dr Marco Hoffmanem

 • grupa robocza ds. zrównoważonego rozwoju.

Dzięki grupom roboczym możliwe jest wykorzystanie wiedzy eksperckiej w szerokim spektrum podejmowanych tematów.

ENA składa podziękowanie za pracę poprzednim Prezydentom ENA:

1991 - 1994        Alex Spaargaren (Holandia)

1994 - 1996        Andre Briant (Francja)

1996 - 1999        Lorenz von Ehren (Niemcy)

1999 - 2002        David Clark (Wielka Brytania)

2002 - 2004        Willem Sanders (Holandia)

2004 - 2006        Peter Schjott (Dania)

2006 - 2008        Gwen Byrne (Irlandia)

2008 - 2010        Willy De Nolf (Belgia)

2010 - 2012        Jaume Riera (Hiszpania)

2012 - 2014        Maurizio Lapponi (Włochy)

2014 - 2018        Tim Edwards (Wielka Brytania)

2018 - 2021        Jan-Dieter Bruns (Niemcy)

2021 -                 Henk Raaijmakers (Holandia)

POLSKA W STRUKTURZE ENA

Polskich producentów materiału szkółkarskiego w ENA reprezentuje:

Związek Szkółkarzy Polskich

www.zszp.pl                                    

e-mail: zszp@zszp.pl

Osobą delegowaną przez Związek Szkółkarzy Polskich do udziału w Walnych Zgromadzeniach Członków ENA jest Mateusz Milczyński, członek ZSzP. Za kontakty i codzienną współpracę z biurem ENA odpowiada Grzegorz Falkowski, dyrektor wykonawczy ZSzP.

Fot. Władze ZSzP, od lewej: dr Wiesław Szydło – wiceprezes zarządu, Renata Fryszkowska-Madej –skarbnik, Grzegorz Falkowski – dyrektor wykonawczy, Wojciech Wróblewski – prezes zarządu, Katarzyna Łazucka-Cegłowska – członek zarządu, Adam Ważyński – członek zarządu.

bottom of page