top of page

Организация / BULGARIAN

ENA, Европейската асоциация за разсадникови стоки, представлява организациите на производителите на декоративни растения от цяла Европа. Разсадниците, в които се отглеждат, размножават и търгуват декоративни растения са членове на регионални или национални организации на производители, които от своя страна на по-високо ниво членуват в ENA.


Европейските организации представляващи производителите на декоративни растния са основали европейската асоциация ENA с цел по-близко икономическо, социално и културно сътрудничество на международно ниво; с ясна идея за отговорността към професията на разсадниковото производство и с изразено отношение към постигането на по-добра услуга при осигуряване на декоративни растения при всякакви условия и до всяко място.

С почти двадесет и пет години история, ENA демонстрира, че сътрудничеството между страните постига много взаимноизгодни резултати. ENA популяризира съвместната работа между националните организации и изследователските институти.

 

От основаването си все повече организации на производители се присъединяват към ENA, като днес 22 държави са членки. ENA представлява повече от 27 000 разсадника отглеждащи растения на повече от 125 000 хектара площ, със заети в тях повече от 200 000 работника в рамките на ЕС, членовете на ENA управляват около 80% от оборота в бизнеса с декоративни растения.

Цел на ENA 

Чрез своите членки - професионалани организации, ENA представлява на международно ниво интересите на производителите и търговците на декоративни растения и многогодишни цветя. ENA е не само това, тя е и платформа за обмяна на знание между държавите - членки.

 

Това са само част от многото задачи, които организацията си е поставила: срещи, работа с нациоанални, международни и европейски организации и институции, стимулиране на професионални обучения, научни разработки и проучвания, работа по международни документи, публични изяви и изложби.

 

Друга главна задача е да представлява и активно защитава интересите на разсадниците на международно ниво, главно пред институциите на Европейския съюз.

 

В началото на 90-те години, с разрастването на пазара на декоративни растения и премахването на границите в Европейския съюз, разсадничарите от Германия и Холандия отчитат нуждата от по-близко икономическо, социално и културно сътрудничество в сектора. Особено значение за тях имат доброто управление и просперитета на сектора 'производство на декоративни растения'. С оглед на това, нуждата от европейска платформа за дискусия е отчетена и Европейската асоциация за разсадникова стоки – ENA е основана.

 

Към организациите на прозводителите, които основават ENA, Германия и Холандия, скоро се присъединяват Франция, Белгия и Обединеното кралство. По време на заседанията на работните групи и Съвета на ENA обикновено са били използвани три езика: френски, немски и английски. Професионални преводачи винаги са присъствали на тези заседания. Това продължава до края на 90-те години на XX век. Днес английският език е приет, като официален рабоен език на ENA и се използва в комуникацията, срещите и при заседания на Общото събрание.

 

В началото на 2013, ENA подновява статута си и става НПО (неправителствена организация) със седалище в Белгия.

 

Двадесет и две държави сега са членки на ENA:  Белгия, България, Чехия, Дания, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Норвегия, Обединено кралство, Полша, Португалия, Сърбия, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Швейцария, Швеция и Турция.

История
Платформа за обмен на знание

ENA работи по политически въпроси на еврпейско ниво, но също така и по технически проблеми, които са в интерес и на държавите, които не са част от Европейския съюз. ENA се занимава с много текущи въпроси свързани с производството на декоративни растения и следи законодателните регламенти на ЕС, свързани със сектора.

 

Теми, които са част от Дневния ред на ENA през последните години:

 

 • стнадарти за качество на ЕС за разсадниково производство;

 • списък с ботаническите имена на растенията;

 • SAN-код;

 • директиви касаещи опаковането;

 • болести по растенията;

 • опазаване на околната реда;

 • ДДС;

 • схемата за единни плащания на ЕС;

 • забрана на ПРЗ (продукти за растителна защита);

 • доклади и изследвания на пазара;

 • образование;

 • модернизиране на общия режим за растително здраве на ЕС

Структура на ENA

 

Официалният орган на ENA е Общото събрание. Членовете на Общото събрание се номинират от организациите – членки на заинтересованите държави. Продължителността на тяхното членство не е определено и няма задължителен характер. Съвета се събира поне два пъти в годината, един път през януари в Есен (Германия) на търговското изложение  IPM и веднъж през юли в една от държавите – членки.

Председателят е главен управляващ на офиса на ENA.  Заместник – председателя и Ковчежника са другите два органа на организацията. Като част от изпълнението на неговите функции, Общото събрание назначава Главен секретар, в задълженията на когото е да отговаря за ежедневните задачи на ENA.

За да постига по-резултатно целите си и да служи на интересите на европейските разсадници, в ENA работят различни работни групи:

 • Работна група по европейското законодателство, председателствана от г-н Henk Raaijmakers

 • Работна група по популяризирането (промоцията), председателствана от г-н Леон Смет (Leon Smet)

 • Работна група по международните списъци с ботанически наименования на растенията, председателствена от г-н Марко Хофман (Marco Hoffman)

 • Работна група по устойчивото производство, председателствана от г-н Харм Хорлингс 

 

Това позволява на ENA да разпределя работата на определни специалисти, които работят по широк кръг от въпроси и теми.

ENA е балгодарна за сътрудничеството с председателите заемали длъжността до този момент, както следва:

1991 - 1994        Alex Spaargaren (Холандия)

1994 - 1996        Andre Briant (Франция)

1996 - 1999        Lorenz von Ehren (Германия)

1999 - 2002        David Clark (Обединено кралство)

2002 - 2004        Willem Sanders (Холандия)

2004 - 2006        Peter Schjott (Дания)

2006 - 2008        Gwen Byrne (Ирланидия)

2008 - 2010        Willy De Nolf (Белгия)

2010 - 2012        Jaume Riera (Каталония)

2012 - 2014        Maurizio Lapponi (Италия)

2014 - 2018        Tim Edwards (Обединено кралство)

2018 - 2021        Jan-Dieter Bruns (Германия)

2021 -                  Henk Raaijmakers (Холандия)

 

Контакт на ENA в България

Член на ENA за България е Асоциацията на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ).

                                     Информация за връзка с АПДРБ :

                                     ул. Маестро Кънев 72, 1618 София, България

                                     +359 2 9554123; +359 876 993699;

                                     office@nurserybg.eu

                                     www.nurserybg.eu

bottom of page